INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY
IGLOO Sp. z o.o. (dawniej IGLOO Władysław Włodarczyk)
Stary Wiśnicz, nr 289, 32-720 Nowy Wiśnicz,
numer NIP: 8681976604, numer REGON: 385251376, numer KRS: 0000822253

Zarejestr. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 6.000.000.zł

dotycząca Państwa danych osobowych

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IGLOO Sp. z o.o. (dawniej IGLOO Władysław Włodarczyk), Stary Wiśnicz, nr 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, numer NIP: 8681976604, numer REGON: 385251376, numer KRS: 0000822253, (zwany dalej Administratorem).
 2. Dane kontaktowe:
  a. Administratora: adres e-mail info@igloo.pl
  b. Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail iod@igloo.pl
 3. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO w celu:
  a) Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy (w wypadku jej zawarcia)- podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,
  b) Marketingu bezpośredniego usług administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
  c) Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,
  d) Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),
 4. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.
 5. Podanie przez Państwa danych jest:
  a) dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu lub sprzedaży (w wypadku woli jej zawarcia),
  b) całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 6. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w celu marketingowym.
 7. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
  a) wymaganego przepisem prawa,
  b) istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  c) przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  d) obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 8. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  a) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  b) Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  c) Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez podany adres e-mail.
 12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.