Opracowanie projektu linii produkcyjnej

Tytuł projektu: Dynamiczny wzrost konkurencyjności firmy IGLOO Władysław Włodarczyk poprzez promocję na nowych rynkach zagranicznych

Firma IGLOO zrealizowała działanie "Dynamiczny wzrost konkurencyjności firmy IGLOO Władysław Włodarczyk poprzez promocję na nowych rynkach zagranicznych" w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0245/16-00