Regulamin


Informacje ogólne:
Firma IGLOO uruchomiła, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter IGLOO”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy IGLOO i jej produktów.
 • Korzystanie z usługi „Newsletter IGLOO” jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter IGLOO” IGLOO pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.

Ochrona danych osobowych
realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest IGLOO WŁADYSŁAW WŁODARCZYK, Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, numer NIP: 8680005040.,  numer REGON: 005711177 , (zwany dalej Administratorem).
2.       Dane kontaktowe:
a.       Administratora: adres e-mail info@igloo.pl
b.      Inspektora Ochrony Danych: adres mail iod@igloo.pl
3.       W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:
a)      Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy (w wypadku jej zawarcia)- podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,
b)      Marketingu bezpośredniego usług administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
c)       Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,
d)      Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową  (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),
4.       Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.
5.      Podanie przez Państwa danych jest:
a)      dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu lub sprzedaży (w wypadku woli jej zawarcia),
b)      całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
6.      Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
w celu marketingowym.
7.      Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
a)      wymaganego przepisem prawa,
b)      istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
c)      przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,
d)     obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
8.      Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
a)      Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
b)      Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
c)      Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
9.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
10.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
11.   W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez podany adres e-mail.
12.   Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter IGLOO”. 

Proces rejestracji:
Usługa „Newsletter IGLOO” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 • Wejść na stronę internetową o adresie https://www.igloo.pl/newsletter-igloo
 • Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Instrukcje dla subskrybentów Newsletter IGLOO” oraz „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.
 • Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
 • w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji newslettera IGLOO. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IGLOO, z siedzibą w Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, w celu korzystania z prowadzonej przez IGLOO usługi „Newsletter IGLOO”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
 • potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Instrukcji dla subskrybentów Newsletter IGLOO” oraz „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
 • Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”).
 • Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez IGLOO treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy IGLOO.

Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:
W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”, należy wykorzystać link „       się” zamieszczony w każdym przesłanym newsletterze